Beleidsverklaring 2013


Met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 bepaalden de inwoners van onze gemeente de samenstelling van de gemeenteraad voor de gemeentelijke legislatuur 2013-2018 en daarmee ook de politieke en sociaaleconomi-sche richting die de gemeente verder zou uitgaan. CD&V en SP.a behaalden samen 55% van de stemmen en 13 van de 21 zetels in de gemeenteraad. Deze verkiezingsuitslag legitimeert op meer dan voldoende wijze de uitwerking van een sterk gemeenschappelijk en duurzaam politiek project.

Het samenwerkingsakkoord dat door beide partijen is ondertekend kwam tot stand na een kwalitatieve vergelijking en afstemming van beide partijprogram-ma’s. Deze programma’s vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. Zij vormen logischerwijze de insteek en de rode draad bij het opstellen van de gemeente-lijke beleidsnotaen het financieel beleidsplan met meerjarenplanning voor de periode 2014-2019. De start van de nieuwe ‘beleids- en beheerscyclus’ (BBC) in onze gemeente per 1 januari 2013 zet daarbij belangrijke mijlpalen uit.

Onze beleidsverklaring geeft vandaag alleen en in grote lijnen het perspectief aan waarnaar we willen groeien met de beleidsnota 2014-2019. Deze beleidsnota zal tot stand komen via een actief proces van beleidsvormingwaarbij we de aanvullende en verzoenbare voorstellen van alle essentiële stakeholders mee in rekening brengen. We geven inspraak en verwachten inbreng van alle democratisch verkozen raadsleden via hun verkiezingsprogramma en via hun werkzaamheden in de gemeenteraadscommissies. We doen beroep op de er-varing en de kennis van het managementteam, de gemeentelijke medewerkers en de gemeentelijke raden en commissies. Zij beschikken over essentiële ken-nis over de wijze waarop politieke voorstellen zijn te implementeren. Ook de signalen van de inwoners nemen we mee door rekening te houden met alle info die zij het bestuur continu geven via persoonlijke contacten, suggestiekaarten, meldingen enz. Wat we hoorden en noteerden bij de talrijke huisbezoeken, laten we niet verloren gaan. Met de jeugd en andere maatschappelijke doel-groepen voorzien we nieuwe en eigentijdse inspraakmomenten. Tenslotte, we zullen het beleidsplan opstellen in samenwerking met het OCMW, de politie, de brandweer en de bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ook de Vlaamse prioriteiten zullen mee bepalend zijn voor het beleid dat we de vol-gende zes jaar kunnen en zullen voeren.

Met dit actief beleidsvormingsproces maken we het onszelf niet gemakkelijk. Het jaar 2013 luidt een drukke periode van beleidsvoorbereiding in. We stellen hiervoor morgen een concreet werkplan op zodat we op een snelle en door-dachte wijze die opdracht tot een goed einde brengen.

Maar het vooruitzicht om samen te werken naar een belangrijk nieuw en duur-zaam gemeentelijk politiek project, ontslaat de nieuwe meerderheid er van-daag niet van om aan te geven hoe zij de toekomst van onze gemeente wil vorm geven. Op basis van het mandaat dat de kiezer ons gaf, schetsen we u nu al een aantal krachtlijnendie de essentiële en noodzakelijke fundamenten worden voor de op te stellen beleidsnota. Naast deze krachtlijnen gaat hoe dan ook belang uit naar ‘gelijkblijvend’ beleid. Budgetten op vlak van onder-houd van wegen, fiets- en voetpaden, openbare aanplantingen en patrimo-nium, sociaal beleid en veiligheid vergen onze voortdurende aandacht. Deze voortdurende inspanningen halen we hier nu niet specifiek aan maar zij zul-len vanzelfsprekend een essentieel onderdeel uitmaken van de beleidsnota en meerjarenplanning.