Beleids- en beheerscyclus (BBC)


 

1. Binnen het BBC-verhaal gaat in ieder geval veel aandacht uit naar het financieel beleid dat gericht is op een gezond exploitatie-evenwicht en verantwoorde investeringen binnen de autofinancieringsmarge. Wij streven naar een ernstig financieel beleid met zo laag mogelijke en eerlijke belastingen. Daarom onderwerpen we de uitgaven aan een doelmatigheidstoets en realiseren we besparingen waar mogelijk. Een kwaliteitsvolle moderne gemeente houden we in stand als de uit-gaven bijdragen tot een kwalitatieve dienstverlening en tot het realiseren van de geformuleerde strategische doelstellingen.

Om de dienstverlening aan iedereen te garanderen en financieel haalbaar te maken, zal het sociaal huis hier evenzeer een belangrijke rol spelen.

Ook provinciale, Vlaamse, federale en Europese subsidies en bovengemeentelijke samenwerking moeten die doelmatigheid ondersteunen.

2. De aanleg en het onder-houd van het openbaar domein moet het visite-kaartje van onze gemeente blijven. Nog meer aandacht zal gaan naar een gefundeerde aanpak van het onderhoud en de aanleg van wegen, fiets- en voet-paden.

De lopende wegenis- en rioleringsdossiers (Warandestraat, Weefstraat, Boeregemstraat) werken we af en specifieke fietspadendossiers werken we verder uit (Astenesteenweg, Klap-straat, ’s Gravenstraat, Kortrijkseheer-weg, verbinding Steenweg-Weefstraat parallel met N60).

We blijven streven naar een kwaliteitsvol openbaar vervoer en hanteren daarbij het opgestelde ‘Memorandum openbaar vervoer’ als leidraad.

3. Ter bescherming van de open ruimte blijft het gemeentelijk ruimte-lijk structuurplan hét referentiekader voor het ruimtelijk beleid. Grote woonuitbreidingsgebieden volgens het gewestplan worden niet aangesneden en we handhaven de verordening ter beperking van en de kwaliteitsverbetering van de meergezinswoningen.

Aandacht zal uitgaan naar de bevordering van de woon- en leefkwaliteit met speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren in samenspraak met wijk- en buurtcomités.

We werken verder aan de uitbouw van sociale huisvesting. Speciale aandacht gaat daarbij naar de seniorenhuisvesting ook in en rond de woon- en zorg-centra.

We bouwen een ‘woonloket’ uit voor het stimuleren van een actief woon-beleid en waar inwoners terecht kun-nen met al hun vragen over wonen, duurzaam bouwen, premies enz.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Robert Orlentvijver’ zal woonzekerheid bieden aan de bewoners in de bestaande recreatiezone in Nederbosstraat en Vijverstraat.

4. Op milieuvlak willen we maximaal werken aan het imago en de voorbeeldfunctie van een energievriendelijke gemeente. Zowel de publieke gebouwen als het open-baar domein hebben hierin een functie. We laten eigenaars en huurders weten hoe ze maatregelen kunnen nemen die zowel het milieu als hun portemonnee ten goede komen.

De beperking van de lawaaihinder van E17 en N60 willen we mee helpen aan-pakken.

Belangrijk blijvende aandachtspunten zijn ook de waterzuivering, de aanleg van rioleringen, het onderhoud van waterwegen en grachten, de distelbestrijding en het maai- en snoeibeheer. We werken daarvoor aangepast beheer uit in samenspraak met alle belanghebbenden.

Inzake afvalophaling en bestrijding van de zwerfvuilproblematiek volgen we de nieuwe wetgeving op de voet en sturen we bij waar nodig.

5. Nazareth telt veel culturele, sport- en jeugdverenigingen die, dag in dag uit, het sociaal leven in onze gemeente een warme kleur geven. Deze legislatuur zetten we in op de vervollediging en optimalisering van de ondersteuning die het bestuur in het verleden gaf. Waar m-gelijk wordt de dienstverlening aan de inwoners versterkt of uitgebreid (digitaal loket voor inschrijvingen en reservatie van zalen, openingsuren bibliotheek enz.).

Op korte termijn en prioritair zoeken we naar een financieel verantwoorde oplossing voor de vraag naar een jeugdontmoetingsruimte. Ook de vraag naar turninfrastructuur en indoortennis onderzoeken we in samenspraak en samenwerking met de betrokkenen.

We bekijken de mogelijkheden voor een ‘breder’ gebruik van de sport-hal, clubhuizen en cafetaria’s en sti-muleren verder het gebruik van de Finse piste door het plaatsen van een milieuvriendelijke verlichting.

Ook zal Nazareth actief meewerken aan projecten over Wereldoorlog I.

6. In tijden van crisis moeten we zuinig en weloverwogen met de mid-delen omspringen. Wij zijn overtuigd van het solidariteitsprin-cipeen het kan niet dat de crisis afglijdt en terechtkomt op de schouders van de zwaksten. Evenredig de lasten verdelen is een belangrijk principe. De kwaliteit van een samenleving wordt immers mee bepaald door de mate van zorg die uitgaat naar de meest kwetsbaren. Bijzondere aandacht gaat uit naar kinderen en specifiek naar het voorkomen van kinderarmoede en armoede bij de kwetsbare groep alleenstaanden.

‘Allen aan het werk’ is een streefdoel binnen Nazareth met meer dan 7000 arbeidsplaatsen. Toeleiding tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen blijft een constante opgave.

Aandacht voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, zorg voor het beheersbaar houden van de energiefacturen, stimuleren van maatschappelijke en culturele participatie voor alle groepen binnen onze gemeenschap zijn speerpunten binnen het sociaal beleid.

We starten op gemeentelijk vlak een gestructureerd overleg op rond het lokaal flankerend onderwijsbeleid en onderzoeken de mogelijkheid tot aan-passing van de jaarlijkse gemeentelijke tussenkomst voor extra activiteiten voor de leerlingen in al onze basisscholen. De infrastructuur van het gemeentelijk onderwijs passen we aan aan de capaciteitsnoden. We behouden en breiden waar mogelijk de dienst-verlening voor kinderopvang uit.

Vanuit het beleid gaat uiteraard bijzondere aandacht naar de steeds groter wordende groep van senioren. ‘Actief ouder worden’ is een slagzin die ook binnen ons beleid terug te vinden is. Het faciliteren van sport, cultuur, vorming, ontspanning en ontmoeting zorgt ervoor dat ouderen actief blij-ven op diverse domeinen. Het opnemen van taken binnen het ruime kader van vrijwilligerswerk geeft vele ouderen de kans om blijvend hun talenten te kunnen inzetten. Met het voorkomen van vereenzaming en met een voldoende aangepast en gediversifieerd zorgaanbod (residentiële opvang, kortverblijf, dagverzorging, seniorenrestaurant, zorgflats ...) gaat heel bijzondere aandacht naar die specifieke groep van ouderen.

Als FairTradeGemeente willen we iedereen verder bewust maken van het be-lang en de kansen verbonden aan internationale samenwerking. We stimuleren opbouwende initiatieven met en ten voordele van mensen en groepen in het Zuiden of in ontwikkelingslanden.

7. Nazareth wordt als economisch knooppunt verder uitgebouwd onder andere met de uitbreiding van het bedrijventerrein Prijkels/Callemoeie met zo’n 50 ha. Ongeveer 10 ha hiervan zal gaan naar de (her-)lokalisatie van lokale bedrij-ven.

We voeren een stimuleringsbeleid voor de horeca en werken een terrassenbeleid uit.

We bewaken de landbouwgedachte in de komende ruilverkaveling met als oogmerk het behoud van de huidige landbouwoppervlakte. We evalueren en herzien de verordening op de aanleg van groenbuffers.

8. Het garanderen van de veiligheidblijft een van onze belangrijke prioriteiten. Daarbij is preventie de sleutel tot de vermindering van het aantal ongevallen, inbraken en vandalisme.

Waar mogelijk en verantwoord zetten we in op een uitbreiding en ondersteuning van de werking van de BIN’s (buurtinfor-matienetwerken). De versterking en verbreding van hun werking zien we vooral in het kader van een meer integrale wijkwerking. Camera- en videobewaking ondersteunen we op het openbaar domein en op de op- en afritten van grote invalswegen.

9. Tenslotte willen we in elke fase van ons beleid de belanghebbenden betrekken voor, tijdens en na de verschillende projecten en de dienstverlening. We doen dit met aangepaste technieken en methoden (zoals inspraaktafels, enquêtes, wijk- en buurtgesprekken …).

Het bestaande melding- en klachten-systeem willen we evalueren en optimaliseren, evenals het gemeentelijk e-government en communicatiebeleid.

Tot hier een schets van de krachtlijnen voor onze opdracht voor de komende zes jaar. We willen en zullen hieraan hard werken om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Samen vormen deze krachtlijnen de insteek voor een samenhangend en vooruitstrevend meerjarenactieplan voor de komende periode. Zij worden nu ver-der geconcretiseerd in samenwerking met de administratie, de politieke vertegenwoordigers en de adviesorganen en met de inspraak van de inwoners en diverse participatie-initiatieven. Elke mandataris zal daartoe voor wat zijn/haar verantwoordelijkheden betreft, deze krachtlijnen verder uitwerken. Dit is een startpunt voor de volgende maanden zodat het overleg- en participatieproces inhoudelijk wordt verrijkt.

Met deze beleidsverklaring maken wij onze beleidsintenties kenbaar en reiken we u de hand. Samen zijn we in staat onze mooie gemeente verder te ontwikkelen tot een gemeente waar ‘samen werken’ de basis vormt van een gezamenlijke vooruitgang als antwoord op de vele uitdagingen maar ook de vele kansen.

Namens de gemeentelijke meerderheid, de fracties van CD&V en SP.a
Danny Claeys, burgemeester
Nazareth, 2 januari 2013